​​दर्ता शूल्क​

Capital Amount दर्ता शूल्क
रू १,००,०००/ सम्म​- रू १,१००/-
रू १,००,०००/- देखि रू ३,००,०००/- रू ३,१००/-
रू ३,००,००१/- देखि रू ५,००,०००/- रू ६,१००/-
रू ५,००,००१/- देखि रू २०,००,०००/- रू १२,१००/-
रू २०,००,००१/- देखि रू १,००,००,०००/- रू २०,१००/-
रू १,००,००,००१/- देखि रू ५,००,००,०००/- रू ३०,१००/-
रू ५०,००,०००१/- र माथि रू ५०,१००/-
UP
सुझाव​